Algemene voorwaarden van CaCademy

Artikel 1 - Definities

In het hierna volgende wordt ver­staan on­der:
1.1CaCademy:
VOF CaCademy, gevestigd te Voor­burg;
1.2Opdrachtgever:
Elke rechts­per­soon die met Ca­Cademy on­der­han­delt o­ver het ver­strek­ken van een op­dracht dan­wel aan Ca­Cademy een op­dracht heeft ge­ge­ven;
1.3Opdracht:
  • De opdracht van een op­dracht­ge­ver aan Ca­Cademy om een op­lei­ding te ver­zor­gen ten be­hoe­ve van één of meer door op­dracht­ge­ver aan­ge­mel­de deel­ne­mer(s);
  • De opdracht van een op­dracht­ge­ver aan Ca­Cademy tot het ver­vaar­di­gen en le­ve­ren van on­der­wijs­ma­te­ri­aal in wel­ke vorm dan ook;
  • De opdracht van een op­dracht­ge­ver aan Ca­Cademy om dien­sten te ver­rich­ten in de ruim­ste zin van het woord;
1.4Opleiding:
Een door CaCademy ver­zorg­de trai­ning, op­lei­ding, her- of bij­scho­ling, stu­die of the­ma­dag, work­shop dan­wel e­ni­ge an­de­re vorm van o­ver­dracht van ken­nis en/of vaar­dig­he­den;
1.5In-company opleiding:
Een opleiding die ge­heel in op­dracht voor een op­dracht­ge­ver en in be­slo­ten kring voor een door de op­dracht­ge­ver aan te wij­zen (groep) deel­ne­mer(s) wordt ver­zorgd;
1.6Open opleiding:
Een opleiding waar­voor aan­mel­ding voor ie­de­re ge­ïn­te­res­seer­de o­pen staat;
1.7Deelnemer:
Een door een op­dracht­ge­ver op­ge­ge­ven per­soon voor deel­na­me aan een door Ca­Cademy ver­zorg­de op­lei­ding (dit kan de­zelf­de per­soon zijn als de op­dracht­ge­ver);
1.8Aanmelding:
De inschrijving van een deel­ne­mer voor een spe­ci­fie­ke op­lei­ding;
1.9Onderwijsmateriaal:
Opleiding-, les- of in­struc­tie­ma­te­ri­aal, do­cu­men­ta­tie, syl­la­bi of e­nig an­der ma­te­ri­aal dat voor de uit­voe­ring van een op­lei­ding of op­dracht wordt ge­bruikt;

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1Op alle of­fer­tes en aan­bie­din­gen van Ca­Cademy zijn deze al­ge­me­ne voor­waar­den van toe­pas­sing;
2.2Afwijkingen van deze voor­waar­den zijn slechts bin­dend in­dien en voor zo­ver deze schrif­te­lijk zijn be­ves­tigd door Ca­Cademy;
2.3Door aanmel­ding of door het ver­strek­ken van een op­dracht aan­vaar­den deel­ne­mer en op­dracht­ge­ver de toe­pas­se­lijk­heid van de­ze voor­waar­den;
2.4Algemene voor­waar­den van de op­dracht­ge­ver zijn niet van toe­pas­sing, ten­zij deze door Ca­Cademy schrif­te­lijk zijn aan­vaard;

Artikel 3 - Totstandkoming van de o­ver­een­komst

3.1De overeenkomst tussen CaCademy en op­dracht­ge­ver komt tot stand
  • Door ondertekening door de op­dracht­ge­ver van het daar­toe be­stem­de in­schrij­vings- of aan­mel­dings­for­mu­lier;
  • Door een door le­ve­ran­cier en Ca­Cademy on­der­te­ken­de schrif­te­lij­ke be­ves­ti­ging;
  • Door een schrif­te­lij­ke be­ves­ti­ging door Ca­Cademy aan de op­dracht­ge­ver van diens per e-mail ver­zon­den aan­mel­ding of op­dracht;
3.2Een aanmelding is voor Ca­Cademy pas bin­dend na­dat de­ze door Ca­Cademy schrif­te­lijk of per e-mail is be­ves­tigd;
3.3Alle opgaven en/of ver­mel­din­gen over de op­lei­din­gen en de dien­sten van Ca­Cademy, zo­als duur, om­vang, uit­voe­ring, in­houd en tech­ni­sche uit­voe­ring ge­beu­ren naar bes­te we­ten van Ca­Cademy en kun­nen re­de­lij­ker­wijs af­wij­ken;
3.4Fouten van ge­rin­ge aard in het on­der­wijs­ma­te­ri­aal of an­de­re door Ca­Cademy ver­vaar­dig­de wer­ken, daar­bij in­be­gre­pen ty­po­gra­fi­sche fou­ten, die in al­le re­de­lijk­heid geen con­se­quen­ties heb­ben voor de re­dac­ti­o­ne­le in­houd kun­nen geen re­den zijn voor af­keu­ring van de ge­le­ver­de dienst of op­lei­ding, wei­ge­ren van de le­ve­ring of wij­zi­ging van de o­ver­een­ge­ko­men prijs;

Artikel 4 - Annulering door op­dracht­ge­ver

4.1De opdrachtgever heeft het recht om een o­ver­een­komst bin­nen een ter­mijn van ze­ven da­gen te an­nu­le­ren. Aan de op­dracht­gever zul­len dan geen kos­ten in re­ke­ning wo­rden ge­bracht zo­als ge­noemd on­der 4.3, 4.5 en 4.6.
4.2De opdrachtgever voor een op­lei­ding heeft het recht om deel­na­me aan of de op­dracht voor een op­lei­ding te an­nu­le­ren. An­nu­le­ring dient schrif­te­lijk te ge­schie­den en dient door de op­dracht­ge­ver te zijn on­der­te­kend. De da­tum van de post­stem­pel geldt als aan­zeg­ter­mijn van de an­nu­le­ring. Als be­wijs van an­nu­le­ring geldt de schrif­te­lij­ke be­ves­ti­ging van Ca­Cademy;
4.3Annulering van een o­pen op­lei­ding kan tot 6 we­ken voor de aan­vang van de eer­ste op­lei­dings­dag kos­te­loos ge­schie­den. Bij an­nu­le­ring kor­ter dan 6 we­ken voor de eer­ste cur­sus­dag is 100% van het cur­sus­geld ver­schul­digd;
4.4Voor een in-com­pa­ny-op­lei­ding wordt bij an­nu­le­ring van meer dan 6 we­ken voor de start­da­tum een ver­goe­ding in re­ke­ning ge­bracht van 20% van de een­ma­li­ge kos­ten die Ca­Cademy con­form of­fer­te in re­ke­ning brengt. Bij an­nu­le­ring kor­ter dan 6 we­ken voor de eer­ste cur­sus­dag wor­den de vol­le­di­ge een­ma­li­ge kos­ten in r­eke­ning ge­bracht en de kos­ten van de eer­ste op­lei­ding con­form of­fer­te. In­dien slechts één op­lei­ding is ge­of­freerd wor­den de vol­le­di­ge kos­ten in re­ke­ning ge­bracht;

Artikel 5 - Annulering door Ca­Cademy

5.1In geval van bij­zon­de­re om­stan­dig­he­den of bij on­vol­doen­de aan­mel­din­gen voor een o­pen op­lei­ding heeft Ca­Cademy al­tijd het recht een op­lei­ding te an­nu­le­ren en een aan­mel­ding niet te ac­cep­te­ren, zon­der ge­hou­den te zijn tot ver­goe­ding van scha­de of kos­ten. Het door op­dracht­ge­ver reeds be­taal­de be­drag zal door Ca­Cademy aan op­dracht­ge­ver wor­den te­rug­be­taald;

Artikel 6 - Vervanging of wij­zi­ging in ge­val van op­lei­din­gen

6.1De opdrachtgever kan in plaats van de aan­ge­mel­de deel­ne­mer een an­der aan de op­lei­ding la­ten deel­ne­men. Dit dient ui­ter­lijk 2 da­gen voor aan­vang van de eer­ste cur­sus­dag schrif­te­lijk te wor­den me­de­ge­deeld;
6.2In geval van bij­zon­de­re om­stan­dig­he­den be­houdt Ca­Cademy zich het recht voor om op­lei­din­gen te on­der­bre­ken of te ver­plaat­sen qua da­tum en lo­ca­tie. In der­ge­lij­ke ge­val­len zal o­ver­leg ge­pleegd wor­den met de deel­ne­mers. Ca­Cademy kan niet aan­spra­ke­lijk wor­den ge­steld voor e­ven­tu­e­le kos­ten voor deel­ne­mer of op­dracht­ge­ver die voort­vloei­en uit an­nu­le­ring, ver­plaat­sing of on­der­bre­king van de op­lei­ding;

Artikel 7 - Prijzen

7.1Alle genoemde prij­zen zijn ex­clu­sief btw, ten­zij uit­druk­ke­lijk an­ders wordt aan­ge­ge­ven. Btw-wij­zi­gin­gen wor­den te al­len tij­de door­be­re­kend aan de op­dracht­ge­ver;
7.2In het geval ar­ran­ge­ments- en ver­blijfs­kos­ten door Ca­Cademy wor­den door­be­last, zul­len wij­zi­gin­gen in de ar­ran­ge­ments- en ver­blijfs­kos­ten te al­len tij­de wor­den door­be­re­kend aan de op­dracht­ge­ver. On­der de­ze kos­ten wor­den ver­staan: con­fe­ren­tie­ruim­te(n), ho­tel­ac­com­mo­da­tie, col­lec­tie­ve con­sump­ties, maal­tij­den en (even­tu­eel) o­ver­nach­tin­gen zo­als om­schre­ven bij de op­lei­dings­op­zet. Per­soon­lij­ke con­sump­ties, te­le­foon­kos­ten en der­ge­lij­ke zijn niet in­be­gre­pen in de­ze kos­ten. Het exac­te ar­ran­ge­ment staat op­ge­no­men in de schrif­te­lij­ke be­ves­ti­ging van Ca­Cademy;

Artikel 8 - Betaling

8.1CaCademy brengt de ver­schul­dig­de kos­ten van een o­pen op­lei­ding in re­ke­ning door mid­del van een fac­tuur. Be­ta­ling dient plaats te vin­den op het op de fac­tuur aan­ge­ge­ven bank­re­ke­ning­num­mer zon­der op­schor­ting of ver­re­ke­ning van wel­ke aard dan ook. De ver­schul­dig­de kos­ten die­nen ui­ter­lijk 3 we­ken vóór aan­vang van de op­lei­ding te zijn bij­ge­schre­ven op het op de fac­tuur aan­ge­ge­ven re­ke­ning­num­mer. In­dien de dag­te­ke­ning van de fac­tuur valt op een la­ter tijd­stip dan 4 we­ken vóór aan­vang van de op­lei­ding, die­nen de ver­schul­dig­de kos­ten bin­nen 7 da­gen na dag­te­ke­ning van de fac­tuur te zijn bij­ge­schre­ven op het op de fac­tuur aan­ge­ge­ven re­ke­ning­num­mer;
8.2CaCademy brengt de ver­schul­dig­de kos­ten van een in-com­pa­ny op­lei­ding in re­ke­ning door mid­del van een fac­tuur voor de een­ma­li­ge kos­ten en een a­par­te fac­tuur voor el­ke se­pa­ra­te op­lei­ding. Be­ta­ling van el­ke fac­tuur dient steeds plaats te vin­den op het op de fac­tuur aan­ge­ge­ven bank­re­ke­ning­num­mer zon­der op­schor­ting of ver­re­ke­ning van wel­ke aard dan ook. De ver­schul­dig­de kos­ten die­nen ui­ter­lijk 3 we­ken vóór aan­vang van de op­lei­ding te zijn bij­ge­schre­ven op het op de fac­tuur aan­ge­ge­ven re­ke­ning­num­mer. In­dien de dag­te­ke­ning van de fac­tuur valt op een la­ter tijd­stip dan 4 we­ken vóór aan­vang van de op­lei­ding, die­nen de ver­schul­dig­de kos­ten bin­nen 7 da­gen na dag­te­ke­ning van de fac­tuur te zijn bij­ge­schre­ven op het op de fac­tuur aan­ge­ge­ven re­ke­ning­num­mer;
8.3Indien op­dracht­ge­ver niet tij­dig be­taalt, is op­dracht­ge­ver in ge­bre­ke zon­der dat een na­de­re in­ge­bre­ke­stel­ling nood­za­ke­lijk is;
8.4Vanaf de verval­dag van de fac­tuur is Ca­Cademy ge­rech­tigd de wet­te­lij­ke ren­te in re­ke­ning te bren­gen;
8.5Bij het niet tij­dig na­ko­men van de be­ta­lings­ver­plich­ting van de op­dracht­ge­ver is Ca­Cademy ge­rech­tigd al­le naar re­de­lijk­heid ge­maak­te ge­rech­te­lij­ke en bui­ten­ge­rech­te­lij­ke in­cas­so­kos­ten aan de op­dracht­ge­ver in re­ke­ning te bren­gen;

Artikel 9 - Opschorting en ont­bin­ding

9.1CaCademy heeft het recht om uit­voe­ring van een op­dracht op te schor­ten, in­dien de op­dracht­ge­ver niet tij­dig vol­doet aan zijn be­ta­lings­ver­plich­tin­gen, on­ver­min­derd het be­paal­de in ar­ti­kel 8;
9.2CaCademy heeft het recht deel­na­me aan een o­pen op­lei­ding te wei­ge­ren, dan­wel de uit­voe­ring van een in-com­pa­ny op­lei­ding op te schor­ten, in­dien de op­dracht­ge­ver niet tij­dig vol­doet aan zijn be­ta­lings­ver­plich­tin­gen, on­ver­min­derd het be­paal­de in ar­ti­kel 8;
9.3De tot stand ge­ko­men op­dracht kan met on­mid­del­lij­ke in­gang door één van bei­de par­tij­en wor­den op­ge­zegd in­dien:
  • De andere par­tij sur­se­an­ce van be­ta­ling heeft aan­ge­vraagd;
  • Een ver­zoek tot fail­liet­ver­kla­ring van de an­de­re par­tij is in­ge­diend;

Artikel 10 - Auteursrecht

10.1Het auteurs­recht en elk an­der in­tel­lec­tu­eel ei­gen­doms­recht van al­le door Ca­Cademy ver­vaar­digd en/of uit­ge­ge­ven on­der­wijs­ma­te­ri­aal be­rust bij Ca­Cademy, ten­zij uit­druk­ke­lijk an­ders is aan­ge­ge­ven;
10.2Het door CaCademy ver­vaar­dig­de en/of uit­ge­ge­ven on­der­wijs­ma­te­riaal mag al­leen ten ei­gen be­hoe­ve wor­den ge­bruikt;
10.3Het is niet toe­ge­staan om het door Ca­Cademy ver­vaar­dig­de en/of uit­ge­ge­ven on­der­wijs­ma­te­ri­aal te ko­piëren, op e­ni­ger­lei wij­ze o­pen­baar te ma­ken, te ver­sprei­den of te ver­veel­vou­di­gen zon­der voor­af­gaan­de uit­druk­ke­lij­ke schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van Ca­Cademy;

Artikel 11 - Inzet personeel

De door Ca­Cademy in­ge­zet­te trai­ners zijn ge­bon­den aan een con­cur­ren­tie­be­ding, in­hou­den­de dat zij ge­du­ren­de één jaar na beëin­di­ging van hun dienst­ver­band, dan­wel beëin­di­ging van hun laat­ste in­huur­o­ver­een­komst, geen werk­zaam­he­den mo­gen ver­rich­ten - di­rect dan­wel in­di­rect - voor re­la­ties van Ca­Cademy waar­bij zij ge­du­ren­de het jaar voor­af­gaand aan de­ze beëin­di­ging zijn in­ge­zet.
Op grond daar­van staat het de op­dracht­ge­ver niet vrij om ge­du­ren­de de­ze pe­ri­o­de bui­ten Ca­Cademy om ge­bruik te ma­ken - di­rect of in­di­rect - van de dien­sten van de­ze per­so­nen, noch door mid­del van in­huur, noch door mid­del van een vast of tij­de­lijk dienst­ver­band.
Dit ar­ti­kel is slechts van toe­pas­sing in­dien de werk­zaam­he­den van de­ze per­so­nen ge­heel of ge­deel­te­lijk ge­lijk zijn aan of di­rect in het ver­leng­de lig­gen van de werk­zaam­he­den die zij voor de­ze op­dracht­ge­ver heb­ben uit­ge­voerd bij Ca­Cademy;

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

12.1De aansprake­lijk­heid van Ca­Cademy, waar­on­der me­de be­gre­pen de wet­te­lij­ke aan­spra­ke­lijk­heid voor haar per­so­neels­le­den en voor door Ca­Cademy in­ge­scha­kel­de der­den, voor scha­de, waar­van het ont­staan aan Ca­Cademy toe­re­ken­baar is, is in al­le ge­val­len be­perkt tot ten hoog­ste de fac­tuur­waar­de voor het ge­deel­te van de o­ver­een­komst waar­uit de aan­spra­ke­lijk­heid voort­vloeit;
12.2CaCademy aan­vaardt geen aan­spra­ke­lij­kheid voor scha­de aan of dief­stal van (per­soon­lij­ke) ei­gen­dom­men van een deel­ne­mer of een op­dracht­ge­ver;
12.3CaCademy spant zich in om al­le opd­rach­ten naar bes­te in­zicht en bes­te ver­mo­gen uit te voe­ren;
12.4De door CaCademy ont­wik­kel­de en/of sa­men­ge­stel­de op­lei­din­gen en on­der­wijs­ma­te­ri­a­len of an­der werk, de als ge­volg hier­van ge­ge­ven aan­be­ve­lin­gen, ad­vie­zen of stel­ling­na­mes, voort­vloei­end uit of ver­band hou­dend met een op­dracht of op­lei­ding, is naar bes­te we­ten en op zorg­vul­di­ge wij­ze ge­daan. Niet­te­min kan Ca­Cademy niet in­staan voor de juist­heid en vol­le­dig­heid er­van. Ca­Cademy aan­vaardt der­hal­ve geen en­ke­le aan­spra­ke­lijk­heid voor scha­de van wel­ke aard dan ook die het ge­volg is van han­de­len en/of be­slis­sen, ge­ba­seerd op de­ze op­lei­ding, ma­te­ri­a­len, wer­ken, aan­be­ve­lin­gen, ad­vie­zen of stel­ling­na­mes;
12.5Voor zover li­cha­me­lij­ke ac­ti­vi­tei­ten deel uit­ma­ken van een met Ca­Cademy ge­slo­ten o­ver­een­komst of ge­du­ren­de een op­lei­ding of an­ders­zins o­ver­een­ge­ko­men op­dracht li­cha­me­lij­ke ac­ti­vi­tei­ten wor­den uit­ge­voerd, dient de deel­ne­mer zelf te be­oor­de­len of hij/zij fy­siek en wat con­di­tie be­treft in staat is om ver­ant­woord deel te ne­men aan der­ge­lij­ke ac­ti­vi­tei­ten;

Artikel 13 - Persoonsregistratie

Door het aan­gaan van een o­ver­een­komst met Ca­Cademy wordt aan Ca­Cademy toe­stem­ming ge­ge­ven voor ge­au­to­ma­ti­seer­de be­wer­king van de uit de o­ver­een­komst ver­kre­gen per­soons­ge­ge­vens. Ca­Cademy zal de per­soons­ge­ge­vens uit­slui­tend ge­brui­ken voor haar ei­gen ac­ti­vi­tei­ten. De per­soons­ge­ge­vens zul­len wor­den be­heerd op de wij­ze die de wet voor­schrijft;

Artikel 14 - Toepasselijk recht en be­voeg­de rech­ter

Op elke over­een­komst tussen op­dracht­ge­ver en Ca­Cademy is Ne­der­lands recht van toe­pas­sing. Al­le ge­schil­len uit hoof­de van of in ver­band met de­ze o­ver­een­kom­sten zul­len wor­den voor­ge­legd aan een in Ne­der­land be­voeg­de rech­ter.
Ga terug naar de vorige pagina