Onze Privacy Policy

Wij respecteren je privacy ...

Ca­Cademy respecteert de pri­va­cy van al­le ge­brui­kers van haar site en draagt er zorg voor dat de per­soon­lij­ke in­for­ma­tie die je ons ver­schaft ver­trou­we­lijk wordt be­han­deld.
Ca­Cademy staat in­ge­schre­ven bij het Col­le­ge be­scher­ming per­soons­ge­ge­vens (CBP) on­der de num­mers m1501768 en m1501771.

Wij gebruiken je ge­ge­vens ten be­hoe­ve van de le­ve­ring van dien­sten en/of pro­duc­ten die je bij ons af­neemt. Voor het o­ve­ri­ge zul­len wij de­ze ge­ge­vens uit­slui­tend ge­brui­ken met je toe­stem­ming. Ca­Cademy zal je per­soon­lij­ke ge­ge­vens niet aan der­den ver­ko­pen en zal de­ze uit­slui­tend aan der­den ter be­schik­king stel­len in­dien de­ze zijn be­trok­ken bij de le­ve­ring van het pro­duct of de dienst.

Waarvoor worden je ge­ge­vens ge­bruikt

Ca­Cademy ge­bruikt de door jou ver­strek­te ge­ge­vens voor de vol­gen­de doe­lein­den:
  • Als je je voor een op­lei­ding in­schrijft heb­ben wij je ge­ge­vens en de ge­ge­vens van de fac­tuur­be­taler no­dig.
    Je e-mail a­dres wordt (te­vens) ge­bruikt ter ve­ri­fi­catie en wordt daar­om al­tijd door ons ver­langd; al­le in­for­ma­tie die je op­geeft bij de aan­mel­ding voor een op­lei­ding wordt door ons op­ge­sla­gen;
  • Als je je bij ons aan­meldt voor pe­ri­o­die­ke in­for­ma­tie zo­als een nieuws­brief heb­ben wij je e-mail a­dres no­dig; je e-mail a­dres wordt op­ge­sla­gen;
  • Ca­Cademy legt uit­slui­tend ge­ge­vens vast die je zelf aan ons ver­strekt. In­for­ma­tie o­ver bij­voor­beeld surf­ge­drag en ip-a­dres wordt door ons niet vast­ge­legd.

Ca­Cademy verkoopt je ge­ge­vens niet

Ca­Cademy zal je per­soon­lij­ke ge­ge­vens niet aan der­den ver­ko­pen en zal de­ze uit­slui­tend aan der­den ter be­schik­king stel­len in­dien de­ze zijn be­trok­ken bij het le­ve­ren van dien­sten en/of pro­duc­ten die je ex­pli­ciet bij ons hebt af­ge­no­men.
Ca­Cademy ver­strekt aan de­ze der­den uit­slui­tend die ge­ge­vens die voor de­ze der­den nood­za­ke­lijk zijn. On­ze werk­ne­mers en door ons in­ge­scha­kel­de der­den zijn ver­plicht om de ver­trou­we­lijk­heid van je ge­ge­vens te res­pec­te­ren.

Het gebruik van cookies

Een cookie is een be­stand­(je) dat op de har­de schijf van je com­pu­ter wordt ge­plaatst wan­neer je de web­site van Ca­Cademy be­zoekt.
De Ca­Cademy web­site ge­bruikt coo­kies voor i­den­ti­fi­ca­tie bij die de­len van de web­site die zijn af­ge­schermd door een pass­word. Het door de Ca­Cademy web­site ge­plaat­ste coo­kie be­vat geen per­soon­lij­ke in­for­ma­tie (zo­als bij­voor­beeld je naam of je e-mail a­dres), noch het ip-a­dres van je com­pu­ter. Ook be­vat dit coo­kie geen in­for­ma­tie over je surf­ge­drag noch e­ni­ge an­de­re in­for­ma­tie die voor sta­tis­ti­sche of com­mer­ciële doel­ein­den ge­bruikt kan wor­den.
In­dien je geen coo­kie wenst kan je dat via de op­ties van je brow­ser uit­scha­ke­len. Je moet er dan wel re­ke­ning mee hou­den dat na­vi­ga­tie bin­nen de web­site in en­ke­le ge­val­len an­ders ver­loopt dan je wel­licht ver­wacht en dat de door een pass­word af­ge­scherm­de ge­deel­ten van de Ca­Cademy web­site niet toe­gan­ke­lijk zijn.

Het doorsturen van ge­ge­vens via in­ter­net

Helaas is het door­stu­ren van in­for­ma­tie en ge­ge­vens via het in­ter­net niet 100% vei­lig. Wan­neer je zelf ge­ge­vens door­stuurt, ge­schiedt dit op ei­gen ri­si­co en voor ei­gen ver­ant­woor­de­lijk­heid.
Zo­dra we ge­ge­vens van je heb­ben ont­van­gen, han­te­ren we strik­te vei­lig­heids­pro­ce­du­res en be­scher­mings­maat­re­ge­len om on­ge­au­to­ri­seer­de toe­gang tot de ge­ge­vens te voor­ko­men. We kun­nen ech­ter niet 100% ga­ran­de­ren dat de ge­ge­vens die je ons ver­strekt vol­ledig vrij zijn van mo­ge­lij­ke in­breuk (hacking) door der­den.
In geval je een pass­word wordt ver­schaft (of wan­neer je zelf een pass­word hebt ge­ko­zen) om toe­gang te krij­gen tot be­paal­de de­len van on­ze site, ben je zelf ver­ant­woor­de­lijk om dit pass­word ver­trou­we­lijk te hou­den. We ver­zoe­ken je daar­om met klem om dit pass­word niet met an­de­ren te de­len of te com­mu­ni­ce­ren.

Ge­ge­vens inzien, bij­wer­ken of ver­wij­de­ren

Als je geen in­for­ma­tie of an­de­re ui­tin­gen van ons wilt ont­van­gen, neem dan con­tact met ons op via de web­site of ge­bruik hier­voor de mo­ge­lijk­he­den die in de ui­tin­gen of op de web­site zijn aan­ge­bracht.
In­dien je in­za­ge wilt in je ge­ge­vens, je ge­ge­vens wilt la­ten bij­wer­ken of ge­ge­vens wilt la­ten ver­wij­de­ren, neem dan con­tact met ons op via de web­site. Wij zul­len er voor zorg dra­gen, dat je vraag naar te­vre­den­heid wordt be­han­deld.
Mocht je geen con­tact kun­nen of wil­len op­ne­men via de web­site dan is schrif­te­lijk con­tact mo­ge­lijk via on­der­staand a­dres:

Ca­Cademy
Postbus 171
2270 AD Voorburg

Andere websites

Links naar an­de­re web­sites wor­den niet ge­dekt door de­ze pri­va­cy re­ge­ling. In­dien je de­ze an­de­re sites be­zoekt via de op de web­site op­ge­no­men links, kun­nen de o­pe­ra­to­ren van die sites ge­ge­vens en in­for­ma­tie van je ver­za­me­len en ver­wer­ken op een an­de­re ma­nier dan wij vol­gens on­ze po­li­cy han­te­ren.

Wijzigingen van onze Privacy Policy

Deze Pri­va­cy Po­li­cy kan tus­sen­tijds worden aan­ge­past. Als er wij­zi­gin­gen wor­den aan­ge­bracht in dit do­cu­ment, kan je aan de da­tum on­der­aan het do­cu­ment zien wan­neer dit voor het laatst ge­beurd is.
We be­hou­den ons het recht voor om wij­zi­gin­gen aan te bren­gen in de ma­nier waar­op we met ge­ge­vens om­gaan en om de voor­waar­den zo­als be­schre­ven in de­ze Pri­va­cy Po­li­cy aan te pas­sen en om die aan­pas­sin­gen toe te pas­sen op al je ge­ge­vens.
Als je onze web­site be­zoekt, ga je ak­koord met de op dat mo­ment gel­den­de voor­waar­den van de Pri­va­cy Po­li­cy.


Ca­Cademy Privacy Policy 10-05-2012
Ga terug naar de vorige pagina