Dis­clai­mer Ca­Cademy

Algemeen

 • Door deze web­site te be­zoe­ken stemt u in met de­ze dis­clai­mer. In ge­val van te­gen­strij­dig­heid tus­sen de­ze dis­clai­mer en de voor­waar­den van spe­ci­fie­ke pro­duc­ten en dien­sten die u via de­ze site kunt af­ne­men, pre­va­le­ren de voor­waar­den van de­ze pro­duc­ten en dien­sten.

Gebruik van de web­site

 • De op de­ze web­site ge­toon­de in­for­ma­tie wordt door Ca­Cademy met de groot­ste zorg en aan­dacht sa­men­ge­steld. Des­al­niet­te­min is het mo­ge­lijk dat de in­for­ma­tie die op de­ze web­site wordt ge­pu­bli­ceerd on­vol­le­dig en/of on­juist is;
 • Alle in­for­ma­tie, pro­duc­ten en/of dien­sten wor­den aan­ge­bo­den in de staat waar­in zij zich fei­te­lijk be­vin­den en zon­der e­ni­ge im­pli­cie­te of ex­pli­cie­te ga­ran­tie of waar­borg ten aan­zien van de ver­krijg­baar­heid, deug­de­lijk­heid en ge­schikt­heid voor een be­paald doel of an­ders­zins;
 • De in­for­ma­tie op de­ze web­site wordt ge­re­geld aan­ge­vuld en/of aan­ge­past. Ca­Cademy be­houdt zich het recht voor om met on­mid­del­lij­ke in­gang en zon­der e­ni­ge vorm van ken­nis­ge­ving wij­zi­gin­gen op de­ze web­site door te voe­ren. Ca­Cademy is nim­mer aan­spra­ke­lijk voor de ge­vol­gen van aan­ge­brach­te wij­zi­gin­gen. Beëin­di­ging van een web­site wordt in dit ver­band ook ge­zien als een wij­zi­ging;
 • Ca­Cademy is niet aan­spra­ke­lijk voor scha­de en/of ge­volg­scha­de die is of dreigt te wor­den toe­ge­bracht, voort­vloeit uit of in ver­band kan wor­den ge­bracht met het ge­bruiken van de web­site of de in­for­ma­tie van de web­site, of met de on­mo­ge­lijk­heid om de web­site te kun­nen raad­ple­gen, los van de oor­zaak van de­ze on­mo­ge­lijk­heid.

In­for­ma­tie van derden

 • Het vol­gen van hy­per­links van de web­site van Ca­Cademy naar web­sites van der­den is vol­le­dig voor ei­gen ri­si­co van de be­zoe­ker van de web­site. Ca­Cademy aan­vaardt geen en­ke­le ver­ant­woor­de­lijk­heid of aan­spra­ke­lijk­heid met be­trek­king tot in­houd, ge­bruik of be­schik­baar­heid van der­ge­lij­ke web­sites. Ca­Cademy voert geen en­ke­le vorm van ve­ri­fi­ca­tie uit op der­ge­lij­ke web­sites.

Intellectueel ei­gen­doms­recht

 • Ca­Cademy be­houdt al­le rech­ten met be­trek­king tot al­le op de­ze web­site aan­ge­bo­den in­for­ma­tie (waar­on­der al­le tek­sten, gra­fisch ma­te­ri­aal en lo­go's);
 • Het is niet toe­ge­staan in­for­ma­tie van de­ze web­site te ko­pi­ëren, te down­loa­den, op e­ni­ger­lei wij­ze o­pen­baar te ma­ken, te ver­sprei­den of te ver­veel­vou­di­gen zon­der voor­af­gaan­de schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van Ca­Cademy;
 • Ko­pi­ëren, down­loa­den en af­druk­ken ten be­hoe­ve van per­soon­lijk ge­bruik is te al­len tij­de toe­ge­staan;
 • Ko­pi­ëren, down­loa­den, ver­spre­iden en ver­veel­vou­di­gen van in­for­ma­tie en/of pro­duc­ten waar­van uit de­ze web­site on­om­sto­te­lijk blijkt dat de­ze hier­toe mo­gen wor­den ge­bruikt, is te al­len tij­de toe­ge­staan, mits de bron­ver­mel­ding niet wordt ver­wij­derd.

Email verkeer en for­mu­lie­ren

 • Berichten die u via e-mail of via het ge­bruik van for­mu­lie­ren aan Ca­Cademy ver­zendt, kun­nen on­vei­lig zijn. In­dien u er­voor kiest om be­rich­ten via e-mail of for­mu­lie­ren aan Ca­Cademy te zen­den aan­vaardt u te­vens het ri­si­co dat der­den de­ze be­rich­ten kun­nen on­der­schep­pen, wij­zi­gen of mis­brui­ken. Te­vens aan­vaardt u hier­mee het­zelf­de ri­si­co dat op­treedt bij het ver­zen­den van e-mail door Ca­Cademy aan u.

Aansprakelijkheid

 • Ca­Cademy, diens be­stuur­ders, werk­ne­mers, ver­te­gen­woor­di­gers, li­cen­tie­hou­ders, han­dels­part­ners of on­der­aan­ne­mers aan­vaar­den geen en­ke­le aan­spra­ke­lij­kheid ten aan­zien van di­rec­te en/of in­di­rec­te, im­ma­te­ri­ële of ge­volg­scha­de die op e­ni­ger­lei wij­ze voort­vloeit uit, maar niet be­perkt hoeft te zijn tot:
  • De­fec­ten, vi­rus­sen of o­ve­ri­ge on­vol­ko­men­he­den aan ap­pa­ra­tuur of soft­ware in ver­band met de toe­gang tot of het ge­bruik van de­ze web­site;
  • De in­for­ma­tie die op de­ze web­site wordt aan­ge­bo­den;
  • Het onder­schep­pen, wij­zi­gen of on­ei­gen­lijk ge­bruik van in­for­ma­tie die door u aan Ca­Cademy wordt of door Ca­Cademy aan u wordt ge­zon­den;
  • De wer­king of het niet be­schik­baar zijn van de­ze web­site;
  • Mis­brui­ken van de­ze web­site;
  • Ver­lies van ge­ge­vens;
  • Het down­loa­den of ge­brui­ken van in­for­ma­tie of soft­ware die op de­ze web­site be­schik­baar wordt ge­steld;
  • Aan­spra­ken van der­den in ver­band met het ge­bruik van de­ze web­site.
 • De in­for­ma­tie op de­ze web­site richt zich spe­ci­fiek op Ne­der­land. Ca­Cademy be­heert en on­der­houdt de­ze web­site van­uit Ne­der­land en staat er niet voor in dat de­ze web­site ge­schikt of be­schik­baar is voor an­de­re lan­den. In­dien u de­ze web­site be­na­dert van­uit een an­der land dan Ne­der­land bent u ver­ant­woor­de­lijk voor de na­le­ving van gel­den­de lo­ka­le wet­ge­ving.

Toepasselijk recht

 • Op de­ze web­site en de dis­clai­mer is Ne­der­lands recht van toe­pas­sing. Alle ge­schil­len uit hoof­de van of in ver­band met de­ze dis­clai­mer zul­len wor­den voor­ge­legd aan de in Ne­der­land be­voeg­de rech­ter.
Ga terug naar de vorige pagina